top of page

Su Ayak İzi Hesaplama
Su ayak izi hesaplama, insan faaliyetlerinin çok fazla su tüketir ve kirletir durumda olması sonucu yapılan ve belli aşamalar sonrasında gerçekleştirilen emisyon ölçümüdür. Su kullanımının çoğu küresel ölçekte tarımsal üretimde gerçekleşmektedir, ancak endüstriyel ve evsel sektörlerde de tüketilen ve kirlenen önemli miktarda su bulunmaktadır. Su tüketimi ve kirlilik, sulama, banyo yapma, yıkama, temizleme, soğutma ve işleme gibi belirli faaliyetlerle ilişkilendirilebilir.

Toplam su tüketimi ve kirliliği genellikle çok sayıda bağımsız su talep eden ve kirletici faaliyetlerin toplamı olarak kabul edilir. Sonuç olarak toplam su tüketimi ve kirliliğinin toplulukların neyi ve ne kadar tükettiğiyle ve çeşitli tüketim mallarını ve hizmetlerini sağlayan küresel ekonominin yapısıyla ilgili olduğu gerçeği şimdiye kadar pek yansıtılmadı.

Tatlı su, su yoğun ürünlerde artan uluslararası ticaret tarafından yönlendirilen küresel bir kaynak haline geliyor. Bölgesel pazarların yanı sıra, mahsul ve hayvancılık ürünleri, doğal lifler ve biyo-enerji gibi su yoğun ürünler için küresel pazarlar da bulunmaktadır. Sonuç olarak, su kaynağı kullanımı tüketicilerden mekansal olarak kopuk hale gelmiştir.

Bu, pamuk örneğinde gösterilebilir. Tarladan son ürüne kadar pamuk, su kaynakları üzerinde farklı etkileri olan bir dizi farklı üretim aşamasından geçer. Bu üretim aşamaları genellikle farklı coğrafyalarda bulunur ve nihai tüketim yine başka bir yerde olabilir. Örneğin, Malezya pamuk yetiştirmiyor. Yine de tekstil endüstrisini işlemek için Çin, Hindistan ve Pakistan’dan ham pamuk ithal ediyor ve Avrupa pazarına pamuklu giysiler ihraç ediyor. Bu durumda, nihai bir pamuk ürününün tüketiminin dünyanın su kaynakları üzerindeki etkileri ancak tedarik zincirine bakılarak ve ürünün menşei izlenerek bulunabilir.

Tüketim ve su kullanımı arasındaki gizli bağlantının ortaya çıkarılması, yeni su yönetişim stratejilerinin formüle edilmesinin temelini oluşturabilir çünkü değişim için yeni tetikleyiciler belirlenebilir. Nihai tüketiciler, perakendeciler, gıda endüstrileri ve su yoğun ürünlerdeki tüccarlar geleneksel olarak iyi su yönetişimi konusunda eğitim almış veya bundan sorumlu olanların kapsamı dışındayken, bu oyuncular şimdi resme potansiyel ‘değişim ajanları’ olarak katılıyor. Bu yüzden artık doğrudan ve dolaylı su kullanıcıları rollerine bürünmeye başladılar.

Su Ayak İzi Değerlendirmesi

Bir su ayak izi değerlendirme çalışması yürütürken yapılan seçimler konusunda şeffaf olmak için, çalışmanın amaçlarını ve kapsamını net bir şekilde belirlemek gerekir.

Bir su ayak izi çalışması birçok farklı nedenden dolayı yapılabilir. Örneğin, ulusal bir hükümet, yabancı su kaynaklarına bağımlılığını bilmekle ilgilenebilir veya ithal su yoğun ürünlerin geldiği bölgelerde su kullanımının sürdürülebilirliğini bilmekle ilgilenebilir.

Bir nehir havzası yetkilisi, havzadaki insan faaliyetlerinin toplam su ayak izinin herhangi bir zamanda çevresel akış gerekliliklerini veya su kalitesi standartlarını ihlal edip etmediğini bilmek isteyebilir. Nehir havzası idaresi, havzadaki kıt su kaynaklarının hangi ölçüde düşük değerli ihraç mahsullerine tahsis edildiğini bilmek isteyebilir.

Bir diğer alternatif olarak da bir şirket, tedarik zincirindeki kıt su kaynaklarına bağımlılığını veya tedarik zinciri boyunca ve operasyonları dahilinde su sistemleri üzerindeki etkileri nasıl azaltabileceğini bilmekle ilgilenebilir.

‘Su ayak izi değerlendirmesi‘ aşağıdakilere yönelik tüm faaliyetleri ifade eder:

 1. Bir işlemin, ürünün, üreticinin veya tüketicinin su ayak izini ölçüp konumlandırma veya belirli bir coğrafi alandaki su ayak izinin yer ve zaman içinde ölçümü.

 2. Bu su ayak izinin çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğini değerlendirme.

 3. Bir yanıt stratejisi formüle etme.

Su ayak izini değerlendirmenin amacı, insan faaliyetlerinin veya belirli ürünlerin su kıtlığı ve kirlilik sorunlarıyla nasıl ilişkili olduğunu analiz etmek ve su perspektifinden faaliyetlerin ve ürünlerin nasıl daha sürdürülebilir hale gelebileceğini görmektir.

Bir su ayak izi değerlendirmesinin nasıl görüneceği, ilgi odağına bağlıdır. Tüm üretim zincirindeki belirli bir proses adımının su ayak izi veya nihai ürünün su ayak izi ile ilgilenilebilir.

Alternatif olarak, bir tüketicinin veya tüketici grubunun su ayak izi veya bir üreticinin veya tüm ekonomik sektörün su ayak izi değerlendirilebilir. Son olarak, belediye, il, ulus, su toplama havzası veya nehir havzası gibi sınırları belirlenmiş bir alandaki toplam su ayak izine bakarak coğrafi bir perspektif alınabilir. Böyle bir toplam su ayak izi, bölgedeki birçok ayrı sürecin su ayak izlerinin toplamıdır.

Su ayak izi değerlendirmesi analitik bir araçtır. Bir araç olarak, su ayak izi değerlendirmesi içgörü sağlar; insanlara ne yapacaklarını söylemez. Bunun yerine, su kıtlığı ve kirliliği ve ilgili etkilerle ilgili faaliyet ve ürünlerin nasıl olduğunu, belirli faaliyet ve ürünlerin tatlı suyun sürdürülebilir olmayan kullanımına katkıda bulunmamasını sağlamak için neler yapılabileceğini anlamaya yardımcı olur.

Su Ayak İzi Aşamaları

Tam bir su ayak izi değerlendirmesi dört farklı aşamadan oluşur.

Su Ayak İzi Değerlendirmesinin Hedefleri

Genel Hedefler

 • Nihai hedef nedir? Farkındalık yaratma, etkin nokta belirleme, politika oluşturma veya nicel hedef belirleme?

 • Belirli bir aşamaya odaklanılıyor mu? Muhasebe, sürdürülebilirlik değerlendirmesi veya yanıt formülasyonundan hangisine odaklanıyorsunuz?

 • İlgi kapsamı nedir? Doğrudan ve/veya dolaylı su ayak izi? Yeşil, mavi ve/veya gri su ayak izi?

 • Zamanlama nasıl yapılmalıdır? Belirli bir yıl için mi yoksa birkaç yılın ortalaması mı veya trend analizi mi hedefliyorsunuz?

Proses suyu ayak izi değerlendirmesi hedefleri

 • Hangi süreç dikkate alınmalı? Belirli bir süreç mi yoksa alternatif, ikame edilebilir süreçler mi?

 • Hangi ölçek? Belirli bir konumdaki belirli bir süreç mi yoksa alternatif tekniklerin su ayak izlerini karşılaştırmak için farklı konumlardaki aynı süreç mi?

Ürün su ayak izi değerlendirmesi

 • Hangi ürün dikkate alınmalı? Belirli bir markanın tek bir stok tutma birimi mi, belirli bir ürün türü mü yoksa bütün bir ürün kategorisi mi?

 • Hangi ölçek? Bir alandan veya fabrikadan, bir veya daha fazla şirketten veya üretim bölgesinden ürün(ler) dahil mi?

 • Tüketici veya topluluk su ayak izi değerlendirmesi

 • Hangi topluluk? Tek bir tüketici mi yoksa bir belediye, il veya eyalet içindeki tüketiciler mi?

Coğrafi olarak belirlenmiş bir alanda su ayak izinin değerlendirilmesi

 • Alan sınırları nelerdir? Bir havza, nehir havzası, belediye, il, eyalet veya ulus?

 • İlgi alanı nedir? Sanal su ithal ederek alan içindeki su ayak izinin nasıl azaldığını ve ihracata yönelik ürünler yaparak alan içindeki su ayak izinin nasıl artırıldığı incelenmelidir. Alanın su kaynaklarının çeşitli amaçlar için nasıl tahsis edildiğini analiz edin veya alan içindeki su ayak izinin yerel çevresel akış gerekliliklerini ve ortam su kalitesi standartlarını nerede ihlal ettiğini inceleyin?

Ulusal su ayak izi değerlendirmesi (bir ulus içindeki su ayak izi ve ulusal tüketimin su ayak izi)

 • İlgi kapsamı nedir? Bir ulustaki su ayak izini mi ve/veya ulusal tüketimin su ayak izini mi değerlendirmek gerekir? Ulusal tüketimin iç ve/veya dış su ayak izini analiz edin

 • İlgi alanı nedir? Ulusal su kıtlığı, ulusal üretimin sürdürülebilirliği, kıt su kaynaklarının sanal ortamda ihracı, sanal formda su ithalatı ile ulusal su tasarrufu, ulusal tüketimin sürdürülebilirliği, ulusal tüketimin su ayak izinin diğer ülkelerdeki etkileri veya yabancı su kaynaklarına bağımlılık mı?

İşletme su ayak izi değerlendirmesi

 • Çalışmanın ölçeği nedir? Bir şirket birimi mi, tüm şirket mi yoksa tüm bir sektör mü? (İlgi ölçeği ürün düzeyinde olursa, yukarıda ürün su ayak izi değerlendirmesi bölümüne bakın.)

 • İlgi kapsamı nedir? Operasyonel ve/veya tedarik zinciri su ayak izi mi değerlendirilecek?

 • İlgi alanı nedir? İş riski, ürün şeffaflığı, kurumsal çevresel raporlama, ürün etiketleme, kıyaslama, iş sertifikasyonu, kritik su ayak izi bileşenlerinin belirlenmesi, niceliksel azaltma hedeflerinin formülasyonu?

Su Ayak İzi Muhasebesinin Kapsamı

Bir su ayak izi hesabı oluştururken, ‘envanter sınırları’ konusunda net ve açık olunmalıdır. Envanter sınırları, hesaplardan ‘nelerin dahil edileceğine’ ve ‘nelerin hariç tutulacağına’ dair atıflarda bulunur. Hesabın amacının bir işlevi olarak seçilmelidir.

Su ayak izi hesaplama oluştururken aşağıdaki kontrol listesi kullanılabilir:

 • Mavi, yeşil ve/veya gri renkli su ayak izi?

 • Tedarik zinciri boyunca geriye giderken analiz nerede kısaltılmalı?

 • Mekânsal-zamansal açıklamalar hangi düzeyde olmalı?

 • Hangi veri dönemi ele alınmalı?

 • Tüketiciler ve işletmeler için: doğrudan ve/veya dolaylı su ayak izi?

 • Uluslar için: ülke içindeki su ayak izini ve/veya ulusal tüketimin su ayak izini değerlendirin

Su Ayak İzi Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinin Kapsamı

Sürdürülebilirlik değerlendirmesi aşaması için birincil soru, sürecin coğrafi bir perspektiften mi veya ürün, tüketici veya üretici perspektifinden mi ele alındığıdır.

Coğrafi Perspektif

Coğrafi bir perspektif söz konusu olduğunda, belirli bir alanda, tercihen bir su toplama alanında veya tüm nehir havzasında birleştirilmiş su ayak izinin sürdürülebilirliğine bakılacaktır. Çünkü bu, su ayak izi ile su mevcudiyetinin kolaylıkla karşılaştırılabileceği, su kaynaklarının tahsisi ve olası çatışmaların meydana geldiği doğal birimdir.

Ürün, Tüketici veya Üretici Perspektifi

Bir süreç, ürün, tüketici veya üretici perspektifi söz konusu olduğunda, odak, bir coğrafi ortamda toplam su ayak izi üzerinde değil, bireysel sürecin, ürünün, tüketicinin veya üreticinin daha büyük resme katkısıdır ve odak noktası keşfetmeye yönelik olacaktır. Bu durumda

(i) su ayak izinin insanlığın küresel su ayak izine gereksiz yere katkıda bulunup bulunmadığı ve,

(ii) su ayak izinin belirli bağlantı noktalarına katkıda bulunup bulunmadığı

konuları ele alınmalıdır.

Su Ayak İzi Karşılık Formülasyonunun Kapsamı

Yanıt formülasyonu aşamasının kapsamı, su ayak izinin türüne bağlıdır. Coğrafi olarak belirlenmiş bir alanda su ayak izi söz konusu olduğunda, sorulacak sorular şunlardır:

 • Bu alandaki su ayak izini azaltmak için ne yapılabilir?

 • Ne kadar ve hangi zaman aralığında?

Müdahale formülasyonunun kapsamını belirlerken, ‘kimin tepkisi’ konusunda özellikle net olunmalıdır. Örneğin hükümetlerin neler yapabileceği insanların bir coğrafi ortamda su ayak izi hakkında konuşurken ilk düşünmesi gereken şeylerden biridir.

Bunun yanısıra, ne olduğuna da bakılabilir. Örneğin tüketiciler, çiftçiler, şirketler ve yatırımcılar, yapılması gerekenleri hükümetler arası işbirliği yoluyla ve hükümeti ilgilendiren şeyleri yapabilirler; farklı hükümet seviyeleri ile her seviyedeki farklı hükümet organları arasında ayrım yapılabilir. Örneğin, ulusal düzeyde, kritik bir yanıt, su, çevre, tarım, enerji ve mekansal planlamadan ekonomi, ticaret ve dış ilişkilere kadar farklı bakanlıklar içindeki eylemlere dönüşebilir. Müdahale tedbirlerinin belirlenmesi için kapsam belirlenirken, bu tedbirlerin tanımlanacağı açıların baştan itibaren belirli olması esastır.

Su Ayak İzi Hesaplaması

Yeryüzündeki su sürekli hareket halindedir. Güneş ve rüzgar enerjisi sayesinde su topraktan ve su yüzeylerinden buharlaşır. Ayrıca bitkiler topraktan suyu çeker ve yapraklarındaki stomalar aracılığıyla atmosfere verir, buna terleme denir.

Buharlaşma ve terleme süreçlerine birlikte “buharlaşma terlemesi” denir.

Atmosferdeki su miktarı buharlaşma yoluyla artar, yağışla azalır. Su buharı, atmosferdeki karmaşık desenlere göre dünyanın etrafında hareket eder, bu nedenle bir yerde buharlaşan su mutlaka aynı yerde yağış olarak geri dönmez.

Tatlı Suyun İnsan Tarafından Tahsisi: Neyi Neden Ölçüyoruz?

Karadaki su miktarı yağış sonucu artar, evapotranspirasyon nedeniyle azalır. Karada yağış evapotranspirasyondan daha fazla olduğu için (günlük olarak değil, uzun vadede), karada su fazlası oluşur ve bu da akıntıya neden olur. Karadan akan su sonunda okyanusa ulaşır. Toprakların yağış fazlası varken, okyanusların buharlaşma fazlası vardır.

Genel olarak, okyanuslardan karaya atmosfer yoluyla net bir su taşınması vardır.

Akıntı yoluyla karadan okyanusa geri getirilir. Akış, kısmen karasal akış (nehirler ve akarsular) ve kısmen de yeraltı suyu akışı yoluyla gerçekleşir. Dünyadaki su hacmi aşağı yukarı eşit kalır. Bu yüzden neredeyse tüm insani amaçlar karada meydana geldiği için tatlı suya ihtiyacımız var.

Hidrolojik döngü ile ilgili olarak insanlar tarafından tatlı su tahsisini anlamak için bir nehir havzası düşünülebilir. Bir nehir havzası, bir nehir ve kolları tarafından boşaltılan tüm coğrafi alandır. Bir nehir havzasından gelen tüm akıntılar aynı çıkışa iletilir. “Nehir havzası” için sıklıkla kullanılan bir başka terim de “havza alanı”dır.

Yıllık yağış hacmi, bir toplama alanındaki toplam yıllık su mevcudiyetini verir. Bir havza alanındaki su depolamasındaki olası ancak genel olarak küçük değişiklikleri göz ardı ettiğimizde, toplam yıllık yağış akışı, kısmen evapotranspirasyon ve kısmen de havzadan akma yoluyla havzayı tekrar terk edecektir. İnsanlar hem buharlaşma akışını hem de akıntıyı kendine mal edebilir.

Yetişen Bir Mahsul veya Ağacın Yeşil, Mavi ve Gri Su Ayak İzinin Hesaplanması

Birçok ürün, tarım veya ormancılıktan elde edilen bileşenler içerir. Mahsuller gıda, yem, lif, yakıt, yağlar, sabunlar, kozmetikler vb. için kullanılır. Ağaçlardan ve çalılardan elde edilen odun kereste, kağıt ve yakıt için kullanılır. Tarım ve ormancılık sektörleri başlıca su tüketen sektörler olduğundan, üretim sistemlerinde tarım veya ormancılığı içeren ürünler genellikle önemli bir su ayak izine sahip olacaktır. Tüm bu ürünler için, özellikle mahsulün veya ağacın yetiştirilmesinin su ayak izine bakmak önemlidir. Yöntem, ağaçların çok yıllık mahsuller olarak kabul edilebileceği yıllık ve çok yıllık mahsuller için geçerlidir.

Evapotranspirasyonun ölçülmesi maliyetli bir iştir. Bir tarladan gelen buharlaşma-transpirasyon, iklim, toprak özellikleri ve mahsul özellikleri ile ilgili verileri girdi olarak kullanan ampirik formüllere dayalı bir model aracılığıyla ölçülebilir veya tahmin edilebilir.

Bir mahsulü büyütmenin yeşil, mavi ve gri su ayak izlerini tahmin etmek, aşağıda listelendiği üzere çok sayıda veri kaynağı gerektirir.

 • İklim verileri

 • Kırpma parametreleri

 • Kırpma haritaları

 • Ekin verimleri

 • Toprak haritaları

 • Sulama haritaları

 • Gübre uygulama oranları

 • Pestisit uygulama oranları

 • Ortam suyu kalite standartları

 • Alıcı su kütlelerindeki doğal konsantrasyonlar

 • Giriş suyunun gerçek konsantrasyonu

Genel olarak, ekin alanı konumuna ilişkin yerel verilerin bulunması tercih edilir. Ancak, çoğunlukla, değerlendirmenin amacı göz önüne alındığında, konuma özgü verileri toplamak çok zahmetlidir. Bu yüzden, değerlendirmenin amacının oldukça kabataslak bir tahmine izin verdiğini varsayarsak yakın lokasyonlardan alınan verilerle veya daha kolay ulaşılabilen bölgesel veya ulusal ortalamalarla çalışmaya karar verilebilir.

Ürün Su Ayak İzinin Hesaplanması

Bir ürünün su ayak izi, ürünü üretmek için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır. Tüm üretim zinciri adımlarında su tüketimi ve kirlilik dikkate alınarak tahmin edilmektedir. Muhasebe prosedürü, tarım, sanayi veya hizmet sektöründen elde edilen ürünler olsun, her türlü ürüne benzer. Bir ürünün su ayak izi yeşil, mavi ve gri bileşenlere ayrılır.

Tarım ürünleri söz konusu olduğunda, su ayak izi genellikle m3/ton veya litre/kg cinsinden ifade edilir. Birçok durumda, tarımsal ürünler sayılabilir olduğunda, su ayak izi, parça başına su hacmi olarak da ifade edilebilir. Endüstriyel ürünler söz konusu olduğunda, su ayak izi m3 /US$ veya parça başına su hacmi olarak ifade edilebilir. Bir ürünün su ayak izini ifade etmenin diğer yolları, su hacmi/kcal (diyetler bağlamında gıda ürünleri için) veya su hacmi/joule (elektrik veya yakıtlar için) şeklindedir.

Zincir toplamı yaklaşımı

Bu yaklaşım, adım adım birikimli yaklaşımdan daha basittir, ancak yalnızca bir üretim sistemi bir çıktı ürünü ürettiğinde uygulanabilir. Bu özel durumda, üretim sisteminin çeşitli işlem adımlarıyla ilişkili su ayak izlerinin tümü, sistemden kaynaklanan ürüne atfedilebilir.

Adım adım birikimli yaklaşım

Bu yaklaşım, bir ürünün su ayak izini, o ürünü üretmek için son işleme aşaması için gerekli olan girdi ürünlerinin su ayak izlerine ve bu işleme aşamasının işlem suyu ayak izine dayalı olarak hesaplamanın genel bir yoludur.

Bir çıktı ürünü yaparken birkaç girdi ürünümüz olduğunu varsayalım. Bu durumda, sadece girdi ürünlerinin su ayak izlerini toplayarak ve proses su ayak izini ekleyerek çıkış ürününün su ayak izini elde edebiliriz.

Bir girdi ürünümüz ve bir dizi çıktı ürünümüz olduğu başka bir durumu varsayalım. Bu durumda, girdi ürününün su ayak izinin ayrı ürünlerine dağıtılması gerekir. Bu, çıktı ürünlerinin değeriyle orantılı olarak yapılabilir. Ürünlerin ağırlığı ile orantılı olarak da yapılabilir, ancak bu daha az anlamlı olacaktır.

y girdi ürününden işlenen bir p ürününün su ayak izini hesaplamak istiyoruz. Girdi ürünleri i=1 ile y arasında numaralandırılmıştır. y girdi ürünlerinin işlenmesinin z çıktı ürünleriyle sonuçlandığını varsayalım. Çıktı ürünlerini p=1’den z’ye kadar numaralandırıyoruz.

Kaynak Kullanımı

Bir üretim sisteminde nihai ürünün su ayak izini hesaplamak için, en orijinal kaynakların (tedarik zincirinin başladığı yer) su ayak izlerini hesaplamaya başlamak en iyisidir. Ardından, nihai ürünün su ayak izini hesaplayana kadar ara ürünlerin su ayak izleri adım adım hesaplanır.

İlk adım, her zaman girdi ürünlerinin su ayak izlerini ve bunları çıktı ürüne dönüştürmek için kullanılan suyu elde etmektir. Bu bileşenlerin toplamı daha sonra çeşitli çıktı ürünlerine, ürün fraksiyonlarına ve değer fraksiyonlarına göre dağıtılır.

Ürün fraksiyonları, belirli bir üretim süreci için mevcut literatürden en iyi şekilde alınabilir. Ürün fraksiyonları genellikle dar bir aralıktadır, ancak bazen girdi ürününün birimi başına çıktı miktarı uygulanan kesin işleme bağlıdır. Bu noktada ele alınan vakada hangi tür işlemin uygulandığını bilmek önemlidir.

Bununla birlikte, literatürden varsayılan değerleri almadan önce gerçek vakayla bağlantılı verileri aramanızı öneririz. Belirli bir proses adımındaki proses suyu ayak izi, uygulanan yöntemin türüne (örneğin, ıslak veya kuru öğütme, kuru veya ıslak temizleme, kapalı soğutma sistemi veya suyun buharlaştığı açık soğutma sistemi) bağlı olarak değişebilir.

Birçok proses için, literatürde su çekimleri ile ilgili bazı tahminlerde bulunulabilir, ancak bu tahminler israflı su kullanımı ile alakalı olmayacaktır. Proses başına kirlilikle ilgili genel veriler de azdır; bunlar bir yerden bir yere değişecektir, bu nedenle genel tahminleri kullanmak çok kabataslak olacaktır. Bu yüzden verileri kaynağında yani üretici ve fabrikalarda aramak gerekecektir.

Bir tüketicinin veya bir tüketici grubunun su ayak izi hesaplaması

Bir tüketicinin su ayak izi, tüketici tarafından kullanılan mal ve hizmetleri üretmek için tüketilen ve kirlenen toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır. Bir grup tüketicinin su ayak izi, bireysel tüketicilerin su ayak izlerinin toplamına eşittir.

Tercih edilen analiz düzeyine bağlı olarak, tüketilen ürünlerin menşei az ya da çok hassasiyetle izlenir. Tüketilen ürünlerin menşeinin izi sürülmezse, tüketilen ürünlerin su ayak izlerine ilişkin küresel veya ulusal ortalama tahminlere güvenilmek zorunda kalınacaktır. Bununla birlikte, ürünlerin menşeinin izini sürmeye hazır olunursa, ürünün su ayak izleri yüksek düzeyde uzamsal ayrıntıyla tahmin edilebilir. Tercihen tüketiciler, ürün başına çeşitli kökenlerden ne kadar tükettiklerini bilirler. Tüketici bunu bilmiyorsa, menşei varyasyonunun, o ürün için ulusal piyasada mevcut olan menşei varyasyonuna eşit olduğu varsayılabilir.

Nihai özel mal ve hizmetlerin su ayak izleri, münhasıran özel malın tüketicisine tahsis edilir. Kamuya ait veya paylaşılan mal ve hizmetlerin su ayak izleri, her bir tüketicinin payına göre tüketicilere tahsis edilir.

Coğrafi olarak belirlenmiş bir alanda su ayak izi hesaplaması

Bir coğrafi alan içindeki su ayak izi, alanın sınırları içindeki toplam tatlı su tüketimi ve kirliliği olarak tanımlanır. Ele alınan alanın sınırlarını net bir şekilde belirlemek çok önemlidir. Bu alan bir su toplama alanı, nehir havzası, il, eyalet veya ulus veya herhangi bir başka hidrolojik veya idari mekansal birim olabilir.

Coğrafi olarak belirlenmiş bir alandaki su ayak izi, bölgedeki tüm su kullanan süreçlerin proses su ayak izlerinin toplamı olarak hesaplanır.

Pozitif bir sanal su dengesi, diğer alanlara net bir sanal su akışı anlamına gelir. Negatif bakiye, sanal suyun net çıkışı anlamına gelir. Brüt sanal su ithalatı ilginçtir çünkü sanal su ithal etmek, ele alınan alan içinde su tasarrufu sağlar. Bölge dışında yaşayan insanların tüketimiyle ilgili su ayak izini ifade eder.


Kaynak : Semtrio

33 views0 comments

Comments


bottom of page